Zapraszamy do rejestracji, pamiętaj o zapoznaniu się z regulaminem
Rejestracja
Hasło musi składać się z minimum 6 znaków i zawierać przynajmniej jedną małą literę, przynajmniej jedną dużą literę i przynajmniej jedną cyfrę.
W odniesieniu do danych osobowych zebranych podczas Programu i przetwarzanych w celach i w zakresie niezbędnym do organizacji Programu, jak również w odniesieniu do danych osobowych w postaci wizerunku i głosu utrwalonego na zdęciach i filmach wykonanych podczas Wyjazdu stanowiącego Nagrodę w Programie, administratorem danych osobowych jest Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników nr 45A, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 215064, NIP: 534-22-72-218.
Dane są przetwarzane na następujących zasadach:
 • w związku z przetwarzaniem danych w ww. zakresie i celu, PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952 przy ul. Wiertnicza 39A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050276, NIP: 952-00-13-172, kapitał zakładowy 104.000,00 zł jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe (Procesorem) na mocy zawartej z TTI umowy powierzenia; dane osobowe Uczestnika mogą być także przekazywane innym podmiotom w celu realizacji Programu i w zakresie do tego niezbędnym (w tym hostingodawcom, dostawcom systemów IT i systemów służących do obsługi wiadomości SMS, organizatorowi wycieczki);
 • dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu przeprowadzenia i organizacji Programu, w tym wydania i realizacji Nagród oraz pozyskania opinii Uczestników na temat udziału w Programie w drodze przeprowadzania ankiet (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, a także prawo do sprzeciwu względem przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego będącego jednocześnie wiodącym organem nadzorczym dla ww. celu przetwarzania (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie poprzez formularz kontaktowy https://pl.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy/, za wyjątkiem skargi do organu nadzoru, którą należy skierować wprost Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • dane będą przetwarzane przez okres trwania Programu; w zakresie przeprowadzanych ankiet dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie;
 • dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jednocześnie, niezależnie od powyższego, w zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Programem oraz w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z Programu a także w celu wypełnienia obowiązków podatkowych administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. PMICOMBERA sp. z o.o., ul. Wiertnicza 39A, 02-952 Warszawa, który przetwarza dane osobowe na opisanych niżej zasadach. Z Organizatorem można skontaktować się poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce Kontakt lub listownie na adres siedziby Organizatora. PMICOMBERA sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce „Kontakt”.
 • Organizator jako administrator danych osobowych przetwarza dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • W celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Konta stanowiącej usługę świadczoną drogą elektroniczną i umożliwienia korzystania ze związanych z nim funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • W celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, a także dochodzenie lub obrona roszczeń Organizatora,
  • W celu wykonania obowiązków ustawowych spoczywających na Organizatorze, dotyczących rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • dane osobowe dotyczące usługi Konta będą przetwarzane przez okres korzystania z Konta, za wyjątkiem danych niezbędnych do obsługi ewentualnych roszczeń – dane te będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, tj. przez okres 6 lat od daty wydania Nagrody lub zakończenia udziału w Programie (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później);
 • Organizator powołał inspektora ochrony danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W razie potrzeby można się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce Kontakt lub listownie na adres Organizatora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych;
 • dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, tj. przez okres 6 lat od daty wydania Nagrody lub zakończenia udziału w Programie (w zależności które zdarzenie nastąpi później);
 • Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub prawo do usunięcia danych, a także prawo do sprzeciwu względem przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego będącego jednocześnie wiodącym organem nadzorczym dla ww. celu przetwarzania (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); uprawnienia te Uczestnik może zrealizować, wysyłając swoje żądanie poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce „Kontakt”. W przypadku zamiaru złożenia skargi do organu nadzoru, należy ją skierować wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na wskazany powyżej adres korespondencyjny;
 • odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy Organizatora, w szczególności w zakresie świadczenia usług outsourcingu usług IT (obsługa i hosting poczty e-mail, serwis urządzeń itp.), a także podmioty świadczące usługi doradcze i prawne;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie;
 • dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane;
 • Organizator może przekazywać dane osobowe do podmiotów powiązanych, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. do Wielkiej Brytanii będącej siedzibą Advantage Smollan Limited. Przekazanie danych osobowych poza EOG następuje z zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony danych, wymaganego przez przepisy RODO, przede wszystkim poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony.
Zapoznałem się z treścią Regulaminu Programu, w tym z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i w pełni akceptuję postanowienia Regulaminu.
* zgoda jest wymagana
0%
W razie problemów z logowaniem lub rejestracją prosimy o kontakt z organizatorem